Hur länge spara bokföring. Vad betyder bokföring? 2019-11-29

Hur länge ska fakturor och kvitton sparas?

hur länge spara bokföring

Om företaget upprättar kundfakturorna elektroniskt men presenterar dem i pappersform i sin bokföring, ska fakturorna sparas i pappersform. Fråga: Kan man fortfarande skicka direktreklam om kunden medger sitt samtycke? Däremot ska bokföringsmaterialet förvaras i Danmark, om man inte fått tillstånd av Erhvervsstyrelsen att förvara materialet utomlands. De registrerade har dock rätt att invända mot direktmarknadsföring. Den pågående digitaliseringen inom bland annat redovisningsbranschen aktualiserar frågan om vad som gäller vid arkivering av material. Konsumentverket ringer aldrig den här typen av samtal och betalar heller aldrig ut någon ersättning.

Next

Vad betyder bokföring?

hur länge spara bokföring

Har jag i samband med det en skyldighet att även ta bort utskrivna dokument där uppgifterna finns, exempelvis lönespecifikationer arkiverade per månad och sorterade efter anställningsnummer för denne anställde där jag önskar ha kvar övriga anställdas? Vänligen David I frågeforumet kan du ställa frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Flyttar du pengar från checkkontot till kassan ska ett underlag finnas. I balansräkningen ska resultaträkningens slutresultat plus eller minus finnas med som en tillgång eller skuld. Scanna hela underlaget Tänk på att om kopian ska vara tillräcklig för att kunna kasta orginalet efter tre år, måste all räkenskapsinformation finnas med på kopian. Däremot kommer godkännande fortfarande krävas från personen på bilden när det handlar om personer som syns på en bild som används i reklam.

Next

Digitala kvitton

hur länge spara bokföring

Är uppgifterna om person C personuppgifter enligt lagens mening? Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation arkiveras sparas i sju års tid — och i den form den hade när den kom till företaget. Eftersom det är kunden som ska lämna samtycket till ditt företag är det bäst att de lämnar det t. . Fråga: Hur blir det för fotografer? Tänk på att resor mellan hemmet och jobbet, eller hemresor på helger från annan ort, räknas som privata resor. Fråga: Vi skulle vilja veta hur det specifikt påverkar B2B företag. Här kommer några praktiska tips gällande arkivering av dina räkenskaper.

Next

Bokföring

hur länge spara bokföring

Ni ska undvika att skicka löneunderlag m. Har du då valt att presentera dem elektroniskt så är det i det formatet de ska sparas oavsett om du skickat dem i elektronisk form eller pappersform. När du och skickat en faktura helt digitalt gäller fortfarande 7 års arkivering. Fråga: Hur får lönespecifikationer distribueras? Detta innefattar även deklaration och årsredovisning. Fråga: Hur ser en bra och vettig lösning ut i min webbshop? Om företaget har överfört räkenskapsinformation från en form till en annan ska det ursprungliga materialet sparas i tre år om företaget har kalenderår som räkenskapsår. Numera finns dessutom både enklare former av bokföringsprogram, liksom mer avancerade former avsedda för större verksamheter, att tillgå. Idag sker mycket av faktureringen helt digitalt och via olika onlinelösningar.

Next

Arkivering

hur länge spara bokföring

I pärmen skriver jag en hänvisning till att dessa finns sparade. Det innebär att om företaget har valt att presentera och spara sina leverantörsfakturor i elektronisk form, så behöver inte pappersfakturan sparas. Du skriver att ni inte har någon digital kundkontakt, och då kan det vara så att det är leverantören av den virtuella butiken som de facto är den personuppgiftsansvarige. Brister i denna kan leda till straffansvar för bolagets ställföreträdare. Vem är det som har originalet, kunden eller byrån? Inte personnummer eller kortuppgifter - endast namn, adress, mejladress och telefonnummer.

Next

Rensa bland papper

hur länge spara bokföring

Detta så att du kan vidta åtgärder och lämna rätt information till de registrerade. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. Skatteverket kan begära att få se underlag sex år efter det att du lämnat din deklaration. Enligt bokföringslagen ska all räkenskapsinformation arkiveras i 7 år. Det innebär att om företaget har fått en faktura på papper och skannat in den, ska pappersfakturan sparas i tre år och därefter räcker det att bara spara den skannade kopian de kvarvarande åren. Vi har ingen möjlighet att kontakta företag eller granska handlingar. Alla, möjligen med undantag för den extreme slarvern, har behov av att hålla koll på sina utgifter och övervaka att intäkterna löpande är tillräckliga för att betala dessa.

Next

Digitala kvitton

hur länge spara bokföring

Själva mejlet behöver normalt inte sparas om all information framgår av själva fakturan, däremot ska alltså fakturan sparas i elektronisk form. I sådana fall får maskinutrustning och system som avses i 2 § andra stycket hållas tillgängliga i samma land. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst. Får de med sig länkarna till de elektroniska dokumenten? Svar: Ja, du kan använda någon annan grund för laglig behandling t. Det innebär att om företaget har valt att presentera och spara kvitton i elektronisk form så behöver inte papperskvittot sparas. Exempelvis räkenskapsinformation från ett räkenskapsår som avslutats under 2009 ska alltså arkiveras till 31 december 2016 och får då kastas tidigast 1 Januari 2017.

Next

Digitala kvitton

hur länge spara bokföring

Räkenskapsmaterialet ska arkiveras till och med utgången av det sjunde året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Vägledarna finns på plats och svarar på frågor under vardagar. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget självt har upprättat skall bevaras i det skick materialet fick när räkenskapsinformationen sammanställdes. Fråga 3 Om kunden råkar ut för en skatterevision, hur gör jag rent praktiskt då för att förse Skatteverket med alla underlag? Har företaget valt att presentera räkenskapsinformationen i pappersform innebär det att företaget inte behöver spara pdf-filen med räkningen. Om företaget normalt har en pappersbaserad fakturahantering behöver man se över rutinerna för hur fakturor som kommer i elektronisk form ska arkiveras. Pantbrev, om du betalat av ett lån skall pantbrevet sparas, detta är en värdehandling. Om du har din bokföring på nätet t ex i Visma eEkonomi kan du komma in i bokföringsprogrammet från vilken dator som helst och då kan revisorn läsa ditt elektroniska material utan att det behöver föras över på något sätt.

Next

Arkivering digitalt eller på papper

hur länge spara bokföring

Ditt företag bör också se till att nyhetsbrevet innehåller information om hur mottagarna ska kunna avregistrera sig om de motsätter sig att deras personuppgifter används för direktmarknadsföring. Tidigare har underförstådda samtycken godtagits. Spara för alltid: Kvitton på väldigt dyra saker som du har kvar. Det beror lite på från vems perspektiv man ser det. I vilket format ska den sparas? Faktaruta Viktigt att tänka på! Om företaget däremot först tar emot kvittot i pappersform och sedan fotograferar kvittot, innebär reglerna i bokföringslagen att även det ursprungliga papperskvittot ska sparas i tre år. Med en personlig bokföringsexpert som gör all löpande bokföring, årsbokslut och deklarationer, så får du ännu mer tid till driva din verksamhet. Men detta måste ni utreda närmare, så att det sen inte visar sig att det egentligen är ert företag som är den personuppgiftsansvarige.

Next