Jeruzalémská bible. Český překlad Jeruzalémské bible 2019-11-28

Bibleshop, Dům Bible, Česká biblická společnost, Bible, moderní české překlady Bible, Bible kralická, Bible21, B21, překlad Bible Slovo na cestu, Pavlík, Jeruzalémská Bible

jeruzalémská bible

Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s ní spal. Ať jeho život trvá jen sto dvacet let. Kdykoli zahalím zemi oblaky a v oblacích se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a už nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu což je Kádeš a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící v Chasason-tamaru. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.

Next

Matouš

jeruzalémská bible

K tomu lze mít řadu výhrad. Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Hle, já jsem s tebou! Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Sedm chlebů a pár rybek 29Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a posadil se tam. Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Český ekumenický překlad: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Next

Bible online

jeruzalémská bible

Možná je to jen otázka zvyku, potíž je v tom, že zvyk je železná košile. Ať jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti žehnají! Dílo Jeruzalémské biblické školy si rychle získalo uznání ve všech francouzsky mluvících zemích. Ten vezmi a dej jim ho za mě i za sebe. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. Někdo s ním ale zápasil, až dokud nezačalo svítat. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval já k tobě. Kvůli té vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů.

Next

Bibleshop, Dům Bible, Česká biblická společnost, Bible, moderní české překlady Bible, Bible kralická, Bible21, B21, překlad Bible Slovo na cestu, Pavlík, Jeruzalémská Bible

jeruzalémská bible

Zmocnila se jich veliká bázeň. Jeden výrazný problém však Jeruzalémská bible má. Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na ně a hle, byli smutní. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Ať se ti stane, jak jsi uvěřil.

Next

O Jeruzalémské bibli

jeruzalémská bible

Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Vše, co je na zemi, zahyne. Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega.

Next

O Jeruzalémské bibli

jeruzalémská bible

Ať mě s tebou rozsoudí Hospodin! Golgota 32Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých shromážděních a pronásledovat je od města k městu. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště. Lában ji pojmenoval aramejsky Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a Jákob jí dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-ed. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách.

Next

Matouš

jeruzalémská bible

Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Přišel jsi nás předčasně trýznit? Zanedlouho byla vyzvána k modernímu překladu do francouzštiny. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Česká Jeruzalémská bible v celkovém jednosvazkovém vydání byla vydána v roce nakladatelstvím a ve dvou provedeních: standardním a výpravném.

Next

Jeruzalémská Bible

jeruzalémská bible

Dokonce už je z toho smilstva těhotná! Jeruzalémská biblická škola byla otevřena 15. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. Ať se hemží na zemi a ať se na zemi plodí a množí. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal.

Next