Kunskapskrav svenska 1. Ämne 2019-12-01

9 förmÄgor i Svenska

kunskapskrav svenska 1

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska sprÄket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur sprÄkbruk varierar beroende pÄ sociala sammanhang och medier. Eleven kan i huvudsak följa skriftsprÄkets normer för sprÄkriktighet, och sprÄket Àr varierat och delvis vÀlformulerat. Eleverna ska ocksÄ ges möjlighet att utveckla sÄdana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. Eleven kan vÀrdera och kritiskt granska innehÄllet med nyanserade omdömen. SprÄket Àr ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Den muntliga framstÀllningen Àr sammanhÀngande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Eleven kan göra enkla reflektioner över hur sprÄklig variation hÀnger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur sprÄk i olika situationer kan ha olika status.

Next

Ämne

kunskapskrav svenska 1

Eleven kan göra vÀlgrundade reflektioner över hur sprÄklig variation hÀnger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel pÄ och diskutera hur sprÄk och sprÄkbruk kan markera avstÄnd och samhörighet. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och Äsikter samt genomföra muntlig framstÀllning inför en grupp. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehÄll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Kunskapskrav för slutet av Ärskurs 6 Kunskapskrav för betyget E i slutet av Ärskurs 6 Eleven kan lÀsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att anvÀnda lÀsstrategier pÄ ett i huvudsak fungerande sÀtt. HÀr ligger just bara det molnet för nedladdning för den som vill byta ut det felaktiga.

Next

Svenska för gymnasiet: Svenska 1

kunskapskrav svenska 1

Detta gör eleven med viss sÀkerhet. Nu ska vi lÀsa skönlitteratur! Eleven kan ocksÄ med sÀkerhet anvÀnda presentationstekniska hjÀlpmedel som stöder, tydliggör och Àr vÀl integrerat i den muntliga presentationen. SprÄket Àr ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. FramstÀllningen innehÄller sÄvÀl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Betyget B Betyget B innebÀr att kunskapskraven för C och till övervÀgande del för A Àr uppfyllda.

Next

Svenska1

kunskapskrav svenska 1

Vidare kan eleven med viss sÀkerhet anvÀnda presentationstekniska hjÀlpmedel. SprÄklig variation i talat och skrivet sprÄk med tonvikt pÄ hur sprÄkvariationen hÀnger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt Älder och kön. Undervisningen ska ocksÄ bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. Eleven kan redogöra för innehÄllet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehÄllet till egna erfarenheter och allmÀnmÀnskliga och samhÀlleliga förhÄllanden. Eleven kan föra utvecklade och relativt vÀl underbyggda resonemang om svenska sprÄkets historia, ursprung och sÀrdrag samt jÀmföra med nÀrliggande sprÄk och beskriva tydligt framtrÀdande likheter och skillnader.

Next

LĂ€sa roman

kunskapskrav svenska 1

Den ska ge en kÀnsla snarare Àn lÀrdom. Vi lever i ett patriarkat, alltsÄ ett samhÀlle dÀr normer, hierarkier m. Eleven kan samtala om elevnÀra frÄgor och Àmnen genom att stÀlla frÄgor, ge kommentarer och framföra egna Äsikter. Eleven kan översiktligt Äterge innehÄllet i nÄgra centrala svenska och internationella skönlitterÀra verk och annat berÀttande. SprÄk och stil Àr till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Undervisningen ska Àven bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanstÀller och kritiskt granskar information frÄn olika kÀllor.

Next

Centralt innehÄll: Svenska 1

kunskapskrav svenska 1

Just nu har jag inte inplanerat att göra en kunskapsvÀgg för Äk 4-6 till grundsÀrskolan, men finns tiden lÀngre fram kanske den ocksÄ kommer. Eleven drar dÄ till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har pÄverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Genom att kommentera och Äterge nÄgon för eleven viktig del av innehÄllet pÄ ett enkelt sÀtt visar eleven begynnande lÀsförstÄelse. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehÄll och uppbyggnad och utifrÄn respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet pÄ ett i huvudsak fungerande sÀtt. Eleven kan översiktligt Äterge innehÄllet i nÄgra centrala svenska och internationella skönlitterÀra verk och annat berÀttande. De berÀttande texter eleven skriver innehÄller utvecklade gestaltande beskrivningar och berÀttargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Vilka de nationella minoritetssprÄken Àr.

Next

Nytt kunskapskrav i lÀsförstÄelse i Ärskurs 1

kunskapskrav svenska 1

Genom affischen ska andra kunna bilda sig en uppfattning om de skulle vilja lÀsa samma roman. MÄnga har anvÀnt sig av den tillsammans med sina elever. Eleven kan i huvudsak följa skriftsprÄkets normer för sprÄkriktighet, och sprÄket Àr varierat och delvis vÀlformulerat. Den muntliga framstÀllningen Àr sammanhÀngande, begriplig och vÀldisponerad. Det À r det f örfattande handlar om.

Next

Nytt kunskapskrav i lÀsförstÄelse i Ärskurs 1

kunskapskrav svenska 1

Affischen ska locka andra att lÀsa samma roman. Texterna innehÄller belysande exempel och ger vidgade perspektiv pÄ informationen frÄn kÀllorna. Eleven kan samtala om bekanta Àmnen genom att stÀlla frÄgor och framföra egna Äsikter pÄ ett sÀtt som upprÀtthÄller samtalet vÀl. Kunskapskrav Betyget A Betyget C Betyget E Eleven kan samtala om komplexa Àmnen som rör vardag, samhÀlle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt sprÄk efter Àmne, syfte, situation och mottagare. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för nÄgra samband mellan olika verk genom att ge exempel pÄ gemensamma teman och motiv. Skönlitteratur som belyser mÀnniskors villkor och identitets- och livsfrÄgor.

Next