Vad är jämställdhet. Jämställdhet; Vad är det, varför är det viktigt och hur gör man? 2019-11-27

Vad är jämställdhet?

vad är jämställdhet

Jämställdhet handlar alltså om maktförhållanden och relationer mellan kvinnor, män, flickor och pojkar. Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan stötta din arbetsplats att komma längre i jämställdhet- eller jämlikhetsarbetet. Det teorin då möjliggör är att erbjuda en arena för att bestämma hur framtiden ska se ut. I jämställda länder lever människor längre, jämställda företag har bättre lönsamhet och högre trivsel bland medarbetare och dessutom gör jämställdhet oss friskare. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. Rent språkligt sett är det ursprungligen inte någon större skillnad mellan jämlik, jämställd och likställd, även om jämlik kanske mer handlar om värdering jämför franska revolutionens slagord frihet, jämlikhet och broderskap och likställd särskilt betonar den formella ställningen likställdhet inför lagen. Syftet med konventionen är att världens stater ska jobba aktivt för jämställdhet på alla områden, till exempel genom att se till att flickor och kvinnor får samma möjligheter som pojkar och män till skolgång, arbete och samhällspåverkan.

Next

Vad är jämställdhet

vad är jämställdhet

Jämställdhet handlar om rätten att utan begränsningar på grund av sitt kön, till exempel omvärldens olika förväntningar på vad flickor respektive pojkar ska vara och göra, kunna ha inflytande både i sitt eget liv och samhället. Jämställdhet är ett ord som är unikt för Sverige, det avser jämlikhet mellan kvinnor och män. Även om vi i Sverige har ett väldigt jämställt samhälle där människor enligt lag har samma rättigheter och skyldigheter så gäller detta inte i stora delar av världen. Jämställdhet är ett ord som är unikt för Sverige, det avser jämlikhet mellan kvinnor och män. This article scrutinises how gender equality is filled with meaning in Swedish national policy, and how these constructions could be understood in terms of neo-liberal forms of governmentality. De mänskliga rättigheterna handlar om alla människors lika värde och rätten att inte blir sämre behandlad på grund av hudfärg, kön eller liknande.

Next

Vad är jämställdhet

vad är jämställdhet

Vi bidrar med kunskapen som krävs för att våga utmana invanda mönster och skapa positiv förändring. De som är för brukar mena att det är en nödvändig åtgärd för att få in mer blandade typer av folk på till exempel en arbetsplats. Hon älskar att skriva, brinner för jämställdhetsfrågor och är intresserad av utrikespolitik och historia. Genusteori är en teori om att kvinnor och män inte endast är biologiskt förprogrammerade utan att det finns en del hos oss som är föränderlig. Genusteori är en teori om att kvinnor och män inte endast är biologiskt förprogrammerade utan att det finns en del hos oss som är föränderlig. Jämställdhet är ett av de viktigaste måtten för hur demokratisk och hur hög levnadsstandard ett land har. En fråga som många brukar ha väldigt olika åsikter om är frågan om kvotering.

Next

Vad är jämställdhet?

vad är jämställdhet

Men jämlikhet avses att du ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vem du är. Teorier är föränderliga de med och inget säger att genusteorin som den ser ut idag kommer att vara för evigt. Jämlikhet eller social jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda. Jämställdhet, jämlikhet, genusperspektiv, mångfald begreppen är många inom vårt fält. Vi kan till exempel bestämma att det ska vara tillåtet för alla barn och vuxna att testa fotboll, dans, badminton, skulptur, politik, möbelsnickeri och vad det nu kan vara.

Next

Vad är Forum Jämställdhet?

vad är jämställdhet

Programmet utgår från jämställdhetsintegrering som är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Som en jämförelse mellan begreppen jämställdhet och jämliket, kan sägas att en rullstolsburen flicka kan vistas i skolan på jämlika villkor med sina klasskamrater med stöd av olika hjälpmedel, men villkoren mellan flickor och pojkar i hennes klass kan vara ojämställda. De talar om samma sak, men ur olika perspektiv, jämställdhet är ett komplext begrepp. Det kan handla om bakgrund, erfarenheter, intressen, kön, utbildning och liknande. Jämlikhet enligt den liberala traditionen är alltså individbaserad och villkorlig och jämlikhet enligt den socialistiska traditionen är kollektiv och gäller idealt lika för alla i samhället. Det är den dimensionen som avses i förskolans och skolans styrdokument. Det ska till exempel vara möjligt för alla människor att skaffa sig en utbildning och att utveckla sig själva på samma villkor.

Next

Jämställdhet

vad är jämställdhet

Jämställdhet reduceras ibland till att enbart handla om kvantitet. Teorier är föränderliga de med och inget säger att genusteorin som den ser ut idag, kommer att vara för evigt. Jämlikheten omfattar därför även ekonomisk jämlikhet, det vill säga lika tillgång till exempelvis , och. Onsdagen den 21 november anordnar Länsstyrelsen Östergötland en utbildnings- och inspirationsdag kring jämställdhet kopplat till integrationsarbete för att visa på konkreta verktyg kring hur detta kan gå till. Emil har dessutom över 15 års erfarenhet från kulturbranschen där han arbetar med teater, som museipedagog och skribent. Detta bör leda till positiva läsvanor, individuell språkutveckling och ökad läsförståelse. Genom att tänka i nya vanor stärks jämställdheten genom handling, är inkluderande i praktiken och visar på mångfald.

Next

Jämlikhet och jämställdhet

vad är jämställdhet

Tillgängligt läsfrämjande oavsett social tillhörighet! Jämställdhet berör frågan kön och hur kvinnors och mäns rättigheter och möjligheter skiljer sig åt. Alla skall vara lika inför bestämmelserna i lagen om vad som gäller för individens handlingar i olika situationer och för individens rättigheter etc. Många har hört genusperspektiv, genusanalys, genuspedagogik, genuskonsult och många skickar sina barn på genusförskola, men nästan lika många känner sig osäkra på vad begreppet egentligen innebär och har svårt att förklara det. Att upptäcka sin egen talang och forma sitt liv efter intressen snarare än fördomar och traditioner. The main results show that gender equality is transformed into administration and into different forms of administrative techniques. Låt mig reda ut det i korthet. Få inspiration, fyll på med kunskap och utveckla ditt nätverk.

Next

Vad är skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet?

vad är jämställdhet

Men vad betyder de egentligen? Diskriminering och våld mot kvinnor är ett stort globalt problem och ett hinder för utveckling. Just nu är hon en resurs på Add Gender där hon fixar med lite allt möjligt samtidigt som hon söker jobb i vida världen och dansar Lindy Hop. Vi samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Då bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra den ordinarie verksamheten, istället för att bli ett sidoprojekt. Den har sedan av någon anledning döpts om innan den slutligt godkändes, och heter nu l ag om likabehandling. Rörlig media är bra för spridning, passar föreningar och skapar ökad tillgänglighet.

Next

Definitioner

vad är jämställdhet

Kanske arbetar du på en myndighet, i en kommun eller i ett landsting? Jessica Areborn har kompetens inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor, projektledning, effektivisering av processer och ledarskap. Särskilt religösa diktaturer brukar värdera män och kvinnor väldigt olika och i de samhällena brukar kvinnor behandlas som lägre stående än männen och är förbjudna att göra vissa saker som männen får. By analysing national policy documents that address the doing of gender equality, including gender mainstreaming, the article aims to show what happens with gender equality in this neo-liberal context — including its political consequences. Kanske har du en titel som planerare, strateg eller samordnare där jämställdhet ingår? Styrdokumenten tar dock inte alls upp sådana frågor. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen, medan jämlikhet kan syfta på vilka grupper eller individer som helst.

Next